01.10.2023

Новини

Всички новини

01.07.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е, заповед и тръжна документация за търг за продажба с тайно наддаване на 1 бр. употребяван лек автомобил марка: Опел, модел: Вектра - дата на публикуване 01.07.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Областна дирекция „Земеделие“ гр. Бургас съобщава, че със Заповед № РД-04-90/30.06.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас и на основание раздел ІІ на Наредба №7/14.11.1997 г. за условията и реда на продажба на движими вещи –частна държавна собственост се организира търг за продажба с тайно наддаване на движима вещ, частна държавна собственост, представляваща 1 бр. употребяван лек автомобил марка: Опел, модел: Вектра, рег. № А1264КТ, цвят: светло сив металик, собственост на ОД „Земеделие“ – Бургас, като самостоятелни обособени позиции, с параметри и при условия подробно описани в тръжна документация, неразделна част от заповедта.

Условия за провеждане на търга, размер на депозита и на начална тръжна цена, начина на плащане, местонахождението, времето и условията за оглед на движимите вещи са подробно описани в Заповед № РД-04-90/30.06.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас и одобрената тръжна документация.

                Дата и място на провеждане на търга –  19.07.2022 г. от 10:30 часа, в град Бургас, ул.”Фердинандова” № 3, ет.3, зала на ОД”Земеделие”Бургас.

                Оглед на вещите може да бъде извършван всеки работен ден на адрес: гр. Средец, пл. ” Георги Димитров “1,  в присъствието на представител на Общинска служба „Земеделие” гр. Средец, считано от 11.07.2022 г. до 18.07.2022 г. включително, от 09.00 часа до 17.00 часа, след предварителна заявка на телефон за контакт 0879021053.

                Кандидатите за участие в търга с тайно наддаване внасят депозит в размер на 10%/десет/ процента от началната тръжна цена, който следва да се преведе по следната сметка на Областна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас: ОББ АД клон гр. Бургас – IBAN:BG48UBBS80023300252510, BIC:UBBSBGSF  до 17.30 часа на 18.07.2022 г. включително.

                В търга с тайно наддаване могат да участват всички физически и юридически лица, спазили процедурата по провеждането му. Документите за участие се подават oт 11.07.2022 г. до 17:30 ч. на 18.07.2022 г. включително, в Областна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас, ул.”Иван Шишман” №8, ет.1;

Пълна информация за търга, образци на тръжната документация, както и условията за търга може да се получи в Областна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас, ул.”Цар Иван Шишман” №8;

Тръжната документация е безплатна и е осигурен пълен достъп до документацията и по електронен път в профила на купувача на ОД „Земеделие“- Бургас  на интернет адрес: https://www.mzh.government.bg/odz-burgas/bg/Home.aspx    


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации