НОВИНИ
Всички новини

12.02.2020 г.

Административни услуги, предоставяни от Общинските служби по земеделиеНомер на услугата в Административен регистър


Наименование на услугата

№ 281

Въвеждане на промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите >>

282

Изготвяне на трасировъчен карнет на масив за ползване >>

№ 283

Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове >>

№ 292

Проверка и контрол при съвместяване с картата на възстановената собственост на местоположението и предназначение на сградите и съоръженията в парцеларни планове >>

№ 495

Предоставяне на баланс по характеристики >>

№ 496

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли    6 м. >>

№ 497

Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка >>

№ 501

Изготвяне на скица на имот >>

№ 538

Изработване на копие от карта или нейна част >>

№ 702

Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване >>

№ 703

Издаване на удостоверение за реституционни претенции >>

№ 733

Преработване на парцеларен план на стопански двор >>

№ 906

Изработване на скица-проект за делба, разделяне или обединяване на имоти >>

№ 907

Съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти >>

№ 908

Справка за налична информация от регистъра за масив >>

№ 910

Изработване и преработване на план на новообразуваните имоти >>

№ 914

Оцифряване на палцеларен план на стопански двор >>

№ 989

Регистриране на договори за аренда и наем, и издаване на талон за регистрация >>

№ 1116

Трасиране и/или заснемане и координиране границите на имотите >>

№ 1117

Регистриране на заявления за подпомагане на земеделски стопани по схемите за директни плащания >>

№ 1118

Съвместяване с картата на възстановената собственост на проекти на обекти, предоставени в цифров вид (ZEM формат) >>

№ 1124

Предоставяне на координати (X,Y) на точки от опорната мрежа с репераж >>

№ 1163

Справка за налична информация от регистъра на собствениците >>

№ 1164

Издаване на удостоверение за идентичност на имот >>

№ 1361

Заснемане и координиране на трайни насаждения >>

№ 1362

Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот >>

№ 1363

Издаване на удостоверение за предоставени данни за нанесени обекти в картата на възстановената собственост >>

№ 1440

Издаване партида на имот >>

№ 1679

Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот >>

№ 1823

Въвеждане и/или предоставяне на координати (х,у) на гранични точки на имот >>

№ 1824

Издаване на препис от решение на поземлена комисия или Общинска служба по земеделие >>

№ 1828

Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи >>

№ 1859

Предоставяне на данни по характеристики >>

№ 2652

Регистрация на тютюнопроизводители >>

№ 3116  Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза>>
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


02.09.2020г. Заповед № РД 09-604/ 31.07.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, методика, указания и образци на документи във връзка с откриване на прием по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ за 2020 г. 297.33 KB
01.09.2020г. Заповед № РД 09-655/ 17.08.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, списък с физически блокове и график за извършване на специализирани теренни проверки на територията на област Благоевград по общини. 2.21 MB
31.08.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-04-117/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 стопанска година за стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 180.63 KB
31.08.2020г. Заповед № РД-04-117/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 стопанска година за стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 89.33 KB
31.08.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-04-116/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години от стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 154.82 KB
31.08.2020г. Заповед № РД-04-116/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години от стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 73.60 KB
28.08.2020г. Р Е Ш Е Н И Е № ПО-10-7 от 27 август 2020 година за: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 97.50 KB
26.08.2020г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. септември 2020 г. 68.92 KB
18.08.2020г. От 19 август до 2 септември 2020 г. земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100% могат да кандидатстват по помощта de minimis. 84.24 KB
18.08.2020г. От 19 август до 21 септември 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2". 85.06 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 383"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________