Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 18, ал. 3 от Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
  • Чл. 38 от Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), дирекция „Растениевъдство и биологично производство”, отдел „Биологично производство”.

Вид регистрационен режим

Информационен регистър на производители, преработватели, търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.

Необходими документи и  процедура

В едномесечен срок от сключване на договор за контрол и сертификация всеки производител, преработвател и/или търговец на биологични продукти и храни уведомява за дейността си  министъра на земеделието, храните и горите чрез попълване на формуляр за обявяване на биологична дейност.

Формулярът може да бъде подаден:

  • На хартиен носител в деловодството на МЗХГ, на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев  № 55;
  • По електронен път, чрез попълването му на официалната електронна страница на МЗХГ, секция „Биологично производство“, под секция „Информационни регистри“.
При неспазване на срока за уведомяване, на операторите се налага административно наказание за физически лица или имуществена санкция за юл, съгласно чл. 64, ал. 2 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.