Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 15, ал. 3, 4 и 5 от Закона за животновъдството (ЗЖ);
  • Наредба № 30 от 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 63 от 2004 г.).

Към кого да се обърнете

Областната дирекция „Земеделие” по местонахождение на обекта.

Обобщената информация от всички областни дирекции „Земеделие” относно извършените регистрации се поддържа от министерството на земеделието, храните и горите – дирекция „Животновъдство”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от Вас представител:  

  • Заявление, което съдържа: фирма, седалище и адрес на управление на търговеца; вид дейност, направление и капацитет; вид, порода, линия или хибрид на отглежданите животни; местонахождение и вид на фермата или стопанството (племенно или репродуктивно);
  • Удостоверение от Развъдната организация с вписан идентификационен номер от зоотехническия регистър или зоотехническата книга на развъдното стопанство или ферма;
  • Зоотехнически сертификат за породата, линията или хибрида за съответния вид свине;
  • Производствено-технологична и профилактична програма на фермата или стопанството.

 

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок до две седмици ОД „Земеделие“ ще ви предостави удостоверение за регистрация или мотивиран отказ.

Срокът за валидност на издадения акт е пет години.

Регистрацията може да бъде заличена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие”.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.