Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 55д от Закона за прилагане на Общата организация на земеделски продукти в Европейския съюз (ЗПООЗПЕС).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично,  да изпратите по пощата или електронно подписано на адрес edelovodstvo@mzh.government.bg заявление по образец:

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок от тридесет дни ние ще ви предоставим регистрация и публикуване в публичния регистър на първите изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко или писмо с причините за невъзможност за регистрация като първи изкупвач.