Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 55д от Закона за прилагане на Общата организация на земеделски продукти в Европейския съюз (ЗПООЗПЕС).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично,  да изпратите по пощата или електронно подписано на адрес edelovodstvo@mzh.government.bg заявление по образец, придружено от документите, посочени в образеца:

  1. Заверено от Областна дирекция по безопасност на храните копие от разрешително по реда на чл. 12 от Закона за храните и/или;
  2. Копия от удостоверения за регистрация на транспортни средства за транспортиране на сурово мляко по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок от четиринадесет дни ние ще ви предоставим регистрация и публикуване в публичния регистър на първите изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко или писмо с причините за невъзможност за регистрация като първи изкупвач.