Върни се горе

Нормативна уредба

  • Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);
  • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи

Към кого да се обърнете

1. Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите за утвърждаване на площадки и/или трасета за изграждане на обекти върху: 

  • Земеделски земи с площ над 50 дка;
  • Земеделски земи от първа до четвърта категория;
  • Земеделски земи от първа до десета категория, когато са поливни;
  • В случаите по чл. 19 от ЗОЗЗ;
  • Когато земята е в землища на населени места от повече от една област.

2. Комисията към областната дирекция „Земеделие” по местонахождение на имота – за останалите случаи.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от Вас представител:  Писмено   предложение    и    необходимите    документи, информация   за   които   ще    получите от   служител  на областната дирекция. 

Таксa

Вие трябва да заплатите еднократна такса за разглеждане на Вашето искане в размер на 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка и когато трасето преминава през повече от едно землище.

Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието, храните и горите:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни ние ще ви уведомим за решението на Комисията.

Обжалване в случай на отказ

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.