Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл.10, ал.1

Към кого да се обърнете

  • Център за изпитване и сертифициране Пловдив;
  • Център за изпитване и сертифициране Русе.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление по образец, придружено с документ за платена държавна такса за извършване на изпитване на употребявана техника. 

Таксa

Вие трябва да заплатите такса съгласно чл. 6а от Тарифата за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 

Срок и резултат

В срок от 30 работни дни  ние ще ви предоставим удостоверение за съответствие на употребявана техника. Удостоверението за съответствие ще получите от Министерство на земеделието, храните и горите

Ако не получите исканата от вас услуга, Вие можете да  подадете жалба да Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ за издаване на удостоверението можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.