Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 24, ал. 1, чл. 24в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
  • Чл. 47, ал. 14 до ал. 23 включително от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете искане (в свободен текст) до министъра на земеделието, храните и горите, чрез съответната Областна дирекция „Земеделие”, придружено с документите по чл. 47, ал. 16 от ППЗСПЗЗ.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Резултат

Ние ще Ви предоставим: 

  • Предварително съгласие на Министъра на земеделието, храните и горите за възлагане изработването на подробен устройствен план;
  • Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за учредяване право на строеж и/или учредяване на сервитут след влизане в сила на подробния устройствен план;
  • Договор, след заплащане стойността на правото на строеж, определена по реда на чл. 24, ал. 13 от ЗСПЗЗ или за учредяване на сервитут върху земи от държавния поземлен фонд.