Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл.13, ал.3.

Към кого да се обърнете

Областна дирекция „Земеделие“.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в областна дирекция „Земеделие“ лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление по образец придружено с: 

  • Медицинско свидетелство по формуляр за водач на МПС;
  • Снимка на магнитен носител с формат, изискван за документи за самоличност;
  • Документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, събирани  по ЗРКЗГТ;
  • Образец от подписа на лицето, поставен пред служител на Областна дирекция „Земеделие“ или председателя на изпитната комисия.

Таксa

Вие трябва да заплатите такса в размер 10 лева

Срок и резултат

В срок от   30 работни дни  ние ще ви предоставим свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Свидетелството ще получите от Областна дирекция „Земеделие“.

Ако не получите исканата он вас услуга, Вие можете да  подадете жалба да Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.