Върни се горе

Нормативна уредба

§ 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на 3акона за сдружения за напояване (ЗСН).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в Министерство на земеделието, храните и горите лично  или чрез упълномощен от Вас представител:

  • Писмо за съгласуване отдаването под наем на язовири - публична общинска собственост;
  • Актове за публична общинска собственост на съответните язовири;
  • Актуални скици на съответните язовирите.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок от 30 работни дни след получаване на вашето писмо, министърът на земеделието,  храните  и горите ще ви предостави: съгласувателно писмо за одобряване от надзорния орган на отдаването под наем на съответните язовири - публична общинска собственост.