Върни се горе

Нормативна уредба

  • чл. 21, ал. 2 и чл. 40, ал. 1, т. 10 от Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);

  • чл. 56 и чл. 59а от Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);

  • чл. 9, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

  • Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите за разрешаване на временно ползване при изграждане на обекти – публична собственост на държавата или общините и когато се ползва земя, необходима за геоложки и други проучвания.
  • Комисията към областната дирекция „Земеделие” по местонахождение на имота – за останалите случаи.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен от Вас представител писмено заявление по образец, към което да приложите:

  • копие от документа за собственост или изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот;
  • скица на имота (имотите) в два екземпляра в М 1:500 до 1:5000 с нанесените граници на предложените площадки, заверена от общинската служба по земеделие, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър;
  • становище от съответната регионална инспекция по околна среда и води;
  • проект на подробен устройствен план или ситуационна скица за разполагане на временния обект.

Таксa

Вие трябва да заплатите еднократна такса за разглеждане на Вашето искане – 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка.

Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието, храните и горите:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни  ние ще ви уведомим за решението на комисията.

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.