Върни се горе

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ  ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС), СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,2 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ, ОПРЕДЕЛЕНО В ЛИСТНАТА МАСА, ЦВЕТНИТЕ И ПЛОДНИТЕ ВРЪХЧЕТА

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 

        Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев,  със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол;

          Чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

На гише „Деловодство” в приемната на министерството:

Заявление  по образец (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1) и:

 • декларация от заявителя, а когато заявител е юридическо лице – и от членовете на управителните му органи, че не са осъждани за престъпление по чл. 242 – 242а и/или по чл. 354а - чл. 354в от Наказателния кодекс; когато заявителят е гражданин или е регистриран в друга държава, се прилага легализиран превод на документ за съдебния му статус;
 • нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА 

 

В СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ:

Разрешение за срок от три години за отглеждане и/или семепроизводство на растения от рода на конопа или заповед за отказ.

След получаване на разрешението, Вие сте длъжен:

 1. за всяко засяване да уведомявате Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за взимането на проби, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1/2018 г., 10 дни преди началото на цъфтежа на растенията.
 2. да представяте в МЗХГ документите и справките по чл. 9, както следва:
 • в срок до 30 юни:
 • етикетите от опаковката на семената ежегодно;
 • документи, удостоверяващи качеството на посевния материал;
 • документ за търговия на семена внос от трети страни, съгласно чл. 58, ал. 9 от Закона за посевния и посадъчен материал;
 • документ от акредитирана лаборатория, доказващ, че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни;
 • в 10-дневен срок от всяко засяване – справка по образец за количествата засети семена на открити и закрити площи (Приложение № 3);
 • в 10-дневен срок след прибиране на растенията от всяка реколта – декларация по образец за вида и количеството на продукцията от конопени растения и/или семена, получена от засетите открити и закрити площи, и за местонахождението на складовите помещения (Приложение № 4);
 • в 10-дневен срок след реализиране на продукцията от растенията и/или семената от тях – заверено копие на разходооправдателен документ за продадените количества от всяка реколта на търговец и/или преработвател.

 

ЗАПОВЕДТА ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ СЕ СЪОБЩАВА И ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

Образци
DOCX файл, 40,1 KB, качен на 12.07.2018

docx document