Върни се горе

Нормативна уредба

 • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ)- чл.13, ал.2
 • Наредба №12 от 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделската и горската техника ( Наредба № 12 от 2009 г.) – чл. 24, ал. 1

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише „Деловодство“ в приемната на министерството лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно следните документи:

 • Заявление (Приложение №3), придружено със съответната документация съгласно чл.22, ал.1 от Наредба №12 от 2009 г.
 • Акт за създаване (копие от съдебно решение за регистрация или друг валиден документ);
 • Декларация, че няма открита процедура за обявяване в несъстоятелност;
 • Копие от документ за собственост или нотариално заверен договор за наем на помещенията, в които се намират учебните кабинети, на площадките/полигоните и на учебната техника;
 • Списък на учебната техника – регистрационен номер, наименование, марка, модел, година на производство;
 • Копие от регистрационните талони, знака за преминат периодичен преглед, копие от договорите за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка на местата за сядане;
 • Списък и описание на учебните кабинети и полигоните/площадките; 
 • Протокол за годност на учебната техника, кабинети и площадки или полигони;
 • Списък на преподавателите – име, презиме и фамилия, номер, дата и учебно заведение, издало диплома за образование (научни степени и звания), номер, дата и учебно заведение, издало диплома за професионална квалификация, номер, дата на свидетелството за правоспособност;
 • Копия от документите за образование, професионална квалификация, свидетелството за управление на МПС и свидетелството за правоспособност на преподавателите;
 • Учебни програми за обучение за съответната категория;
 • Копие от първата и последната страница на регистрационната книга за завършена подготовка –прономерована, прошнурована и подпечатана с печата на учебната форма.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В едномесечен срок ние ще ви уведомим за решението на комисията.

Обжалване

Решението на комисияа можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.