Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 37 и 39 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;
  • Чл. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише „Деловодство” в приемната на министерството заявление по образец, като приложите следните документи:

  • Удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за данък върху добавената стойност;
  • Производствена програма за промишлена обработка на тютюн по сортови групи за съответната реколта;
  • Програма за производство на тютюневи изделия;
  • Информация за производствените помещения и мощности и правните основания за тяхното ползване;
  • Декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността, за която се иска разрешение;
  • Документ за платена държавна такса, която се заплаща към ТД на НАП в страната. 

Срок и резултат

В срок до 30 дни от постъпване на заявлението, документите се разглеждат от междуведомствения експертен съвет за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн.

Министерският съвет се произнася по предложения от министъра на земеделието, храните и горите проект на решение в срок до три месеца от подаване на заявлението.