Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 18 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
  • Чл. 26б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Към кого да се обърнете

  • Министерството на земеделието, храните и горите чрез Областна дирекция „Земеделие” – за бракуване на трайни насаждения (без винени лозя) с неизтекъл срок на годност;
  • Областна дирекция „Земеделие” по местонахождение на имота – за бракуване на трайни насаждения (без винени лозя) с изтекъл срок на годност.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете:  

  • Заявление  (свободен текст) до съответната Областна дирекция „Земеделие”; 
  • Копие документ за собственост и актуална скица на имота.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок  до два месеца  ние ще ви предоставим: Заповед/протокол или мотивиран отказ за издаване на разрешение.

При   бракуване   на   трайни   насаждения (без винените лозя)  с  неизтекъл  срок  на  амортизация,  вие получавате  заповед за бракуване на министъра на земеделието,  храните и горите.

При   бракуване   на   трайни   насаждения (без винените лозя)  с  изтекъл  срок  на  амортизация,  вие получавате  протокол за бракуване от областната дирекция “Земеделие”.

Заповедта/протокола ще получите от служител на съответната Областна дирекция „Земеделие”, където са подадени документите.

Ако в посочения срок не получите исканата от Вас услуга, Вие можете да подадете сигнал до Инспектората на министерството на земеделието, храните и горите.

Обжалване в случай на отказ

Отказа за издаване на разрешение можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.