Върни се горе

Нормативна уредба

  • чл. 3, ал. 9 и чл. 38 от Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);

  • чл. 9, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите.

Писмено предложение се отправя от кмета на общината ведно с:

  • предложение на собственици на земя за отново включване на имоти в строителните граници на населеното място или селищното образувание;
  • копие от стария план, от което да се вижда, че предлаганите земи са били в строителните граници, и актът за одобряването му;
  • копие от действащия план, с който са изключени тези земи, и копие от документа за изключването им;
  • документи за собственост на имотите и скици към тях;
  • проект на подробен устройствен план;
  • решение на съответния експертен съвет по устройство на територията.

Таксa

Еднократна такса за разглеждане на Вашето искане – 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка. Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието, храните и горите:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни ние ще ви уведомим за решението на комисията.

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.