Върни се горе

Нормативна уредба

  • чл. 20а от Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);

  • чл. 3, ал. 3 и чл. 30, ал. 8 от Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);

  • чл. 9, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите.

Писмено предложение се отправя от кмета на общината ведно с:

  • искане от собственика/собствениците на поземлените имоти;
  • документи за собственост на имотите;
  • актуални скици;
  • извадка-копие от одобрен регулационен план и акта за одобряването му с нанесено предложение за изменение на регулационната граница;
  • съгласувателно становище от министерството на културата (за територии, защитени по закона за културното наследство).

На основание чл. 30, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи следва да посочите номер и дата на становище/решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Таксa

Еднократна такса за разглеждане на искане – 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка. Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието, храните и горите:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни ние ще ви уведомим за решението на комисията.

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заявление
DOCX файл, 16,7 KB, качен на 21.02.2020

docx document