Върни се горе

Нормативна уредба

  • Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);
  • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите.

Писмено предложение се отправя от кмета на общината ведно с необходимите документи, информация за които ще получите от служител на Областна дирекция „Земеделие”. 

Таксa

Еднократна такса за разглеждане на искане – 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка. Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието, храните и горите:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни ние ще ви уведомим за решението на комисията.

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.