Върни се горе

Нормативна уредба

  • Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);
  • Правилник за прилагане на Закона   за  опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);
  • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

1. Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите за:

Утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране, а при наличието на влязъл в сила подробен устройствен план или парцеларен план за издаване на решение за промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на обекти върху:

  • Земеделски земи с площ над 50 дка;
  • Земеделски земи от първа до четвърта категория;
  • Земеделски земи от първа до десета категория, когато са поливни;
  • В случаите по чл. 19 от ЗОЗЗ;
  • Когато земята е в землища на населени места от повече от една област;
  • Когато върху земеделската земя е извършено строителство без решение за промяна на предназначението.

2. Комисията към областната дирекция „Земеделие” по местонахождение на имота – за останалите случаи.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от вас представител писмено   предложение    и    необходимите    документи, информация   за   които   ще    получите от   служител  на областната дирекция. 

Таксa

Вие трябва да заплатите еднократна такса за разглеждане на Вашето искане – 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка и когато трасето преминава през повече от едно землище, включваща издаване на препис-извлечение от Решението на комисията (КЗЗ), заверка на скицата и подробен устройствен план на обекта. Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието, храните и горите:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни  ние ще ви уведомим за решението на комисията.
 
Решението за промяна предназначението на земеделската земя влиза в сила след заплащане на определената с него такса по чл. 30 от ЗОЗЗ.

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.