Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 27, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
  • Чл. 45а и чл. 56а - 56д от Правилника   за   прилагане   на    Закона   за  собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Към кого да се обърнете

Областна дирекция „Земеделие” по местонахождение на държавния имот. 

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете писмено заявление, към което се прилагат документите, посочени в чл. 56а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Областна дирекция „Земеделие” комплектува преписка и я изпраща в Министерство на земеделието, храните и горите, където се разглежда от постоянно действаща комисия. За работата си комисията съставя протокол, с който предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за придобиване на прилежащите и нормативноопределени площи или с мотиви връща преписката за доокомплектоване. 

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Резултат

Въз основа на протокола на комисията министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за извършване на покупко - продажба или замяна.

Областна дирекция „земеделие” ще ви уведоми за издадената заповед и въз основа на нея в съответната областна дирекция се сключва договор.