Върни се горе

Нормативна уредба

 • Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;
 • Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013  на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение на (ЕС) № 543/2011 на Комисията;
 • Чл. 10, ал. 1 от Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите, дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише “Деловодно обслужване” в приемната на министерството заявление по образец (приложение № 1  към чл. 9, ал. 1 от Наредба № 11/2007 г.) с приложени към него следните документи:

 1. Вътрешен правилник за дейността на организацията;
 2. Списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са производители на плодове и зеленчуци;
 3. Справка-декларация по чл. 9, ал. 2, т.9  за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция;
 4. Финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година;
 5. Декларация от членовете на организацията, че за всеки отделен вид плодове или зеленчуци членуват само в една организация производители;
 6. Декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
 7. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник;
 8. При прилагане на чл. 8а от Наредба № 11 от 2007 г. – доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на организацията на производители.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок 3 месеца от датата на подаденото заявление с документите в МЗХГ ние ще Ви предоставим заповед на министъра на земеделието, храните и горите за признаване или отказ за признаване за организация на производители на плодове и зеленчуци.

Ако в посочения срок не получите исканата от Вас услуга, вие можете да подадете сигнал до инспектората в министерството.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.