Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 29 – 30г от Закона за животновъдството (ЗЖ)

 

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите

 

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез пълномощник, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор на гише „Деловодство”  в  приемната на минисерството следните документи:  

1. Заявление – свободен текст;

2.  Към заявлението се прилагат:

1. проект на развъдна програма за всяка отделна порода, линия или хибрид, който съдържа:

а) характеристика на породата, линията или хибрида;

б) ясно формулирана развъдна цел, като за целите за възстановяване и създаване на нови породи се описват подробно обстоятелствата, които ги налагат;

в) селекционни (контролирани) признаци;

г) развъдна и генеалогична структура на породата;

д) фактори на развъдната политика;

е) методи за контрол на признаците – обект на селекция;

ж) методи за оценка на развъдната стойност;

з) методи на развъждане;

и) схема за селекция на отделните категории родители;

к) географски обхват;

2. списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, включени в развъдната програма, който доказва, че организацията ще работи с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване или за запазване на породата;

3. списък с имената на членуващите в организацията, подписан от всички членове;

4. декларация с имената на специалисти-зооинженери, както и документи, които удостоверяват професионалната им квалификация или на упълномощените лица (в случаите, когато ще извъшват контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция или определят развъдната стойност на животните).

5. опис на техническото оборудване и съоръжения, който доказва възможност за ефективно извършване на дейността;

6. декларация, че организацията може да извършва необходимите проверки за регистриране на родословие;

7. декларация, че организацията ще регистрира произхода на животните;

8. декларация, че организацията може да използва данните за качествата на животните, необходими за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстването на породата или за запазването й;

9. набор от правила (инструкция), относно:

а) начините на определяне на характеристиките на породата;

б) системата за идентифициране на животните;

в) системата за регистриране на животните;

г) извършването на контрола на продуктивните качества и признаци – обект на развъдната програма;

д) система за използване на зоотехническите данни;

е) начините за водене на родословната книга, когато има различни изисквания за вписване на животните или различни процедури за класифициране на животните, вписани в книгата;

10. процедурен правилник, с който се определят правата и задълженията на членовете в съответствие с чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/1012, редът за уреждане на споровете, както и условията за спазване на принципа на недискриминация.

 

Такса

За извършване на услугата не се предвижда такса.

 

Срок

Разрешението се изготвя в срок от пет месеца, след сформиране на комисия.

Обжалване в случай на отказ за признаване на развъдната организация

Отказ за признаване на организацията, като развъдна можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заявителят се уведомява за решението в 3-дневен срок след вземането му.

Обжалване в случай на отказ за одобрение на развъдна програма и издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност

Отказ за одобрение на развъдна програма и издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност  можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заявителят се уведомява за решението в 3-дневен срок след вземането му.