Върни се горе

Нормативна уредба

 • Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
 • Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.
 • Член 10, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 на Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите, дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише “Деловодство” в  приемната  на министерството заявление по образец (образци I и IV от Приложение № 1 към чл.9, ал.1 на Наредба № 12/2015 г.) с приложени документи, както следва:

I. За признаване на организации на производители:

 1. Списък на членовете на организацията, включително членовете по чл. 3, ал. 4;
 2. Декларации от членовете на организацията, че за всеки конкретен земеделски продукт членуват само в една група или организация на производители;
 3. Декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
 4. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

При желание на заявителя да кандидатства по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020, трябва да приложи и следните допълнителни документи:

 1. Вътрешни правила за дейността на организацията;
 2. Справка- декларация по образец съгласно приложение № 2 на Наредба № 12/2015 г. за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване;
 3. Финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година;
II. За признаване на групи на производители:
 1. Списък на членовете на групата;
 2. Декларации от членовете на групата, че за всеки конкретен земеделски продукт членуват само в една група или организация на производители;
 3. Декларации от членовете на групата по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
 4. Вътрешни правила за дейността на групата;
 5. Справка- декларация по образец съгласно приложение № 2 на Наредба № 12/2015 г. за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване;
 6. Финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на групата и/или от нея продукция през предходната година;
 7. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок от  3 месеца от датата на подаденото заявление в МЗХГ ние ще Ви предоставим заповед на министъра на земеделието, храните и горите за признаване или отказ за признаване за организация на производители на земеделски продукти и за група на производители на земеделски продукти.

Ако в посочения срок не получите исканата от вас услуга, вие можете да подадете сигнал до инспектората в министерството.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ за издаване на удостоверението можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Образци на заявление
DOC файл, 109,0 KB, качен на 14.01.2020

doc document