Върни се горе

 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ
 
НОРМАТИВНА УРЕДБА:  
– чл. 4 от Постановление № 286 на Министерския съвет от 10 юли 1997 г.;
– чл. 31, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
– чл. 5, ал. 4 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.
– чл. 1, ал. 7-10  и чл. 32, ал. 1 и 2 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (изм. и доп. ДВ бр. 92 от 6 ноември 2018г.)
 
ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:  
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) – дирекция „Поземлени отношения и комасация”
 
ВИЕ  ТРЯБВА  ДА  ПОДАДЕТЕ   ЛИЧНО   ИЛИ  ЧРЕЗ  УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ВАС ПРЕДСТАВИТЕЛ:  
 
ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:  
Такса, определена по чл. 5, ал. 1, т. 9 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост след изработване на заявката.
 
НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ: 
 
ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ: 
Служител на отдел „Поземлена собственост и поземлени отношения и комасация” в дирекция „Поземлени отношения и комасация” на МЗХГ. При получаване на готовата цифрова информация се подписва предавателно-приемателен протокол, с цел доказване на произхода и актуалността на ползваните в проекта данни.
 
АКО НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ.