Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 47 от 3акона за сдружения за напояване (ЗСН). 

Към кого да се обърнете

  • Областни дирекции “Земеделие”;
  • Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в Областна дирекция “Земеделие” лично или чрез упълномощен от вас представител  Заявление за придобиване право на ползване върху обектите, съгласно приложение № 1, към чл. 3, ал. 1 от Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението.

Образец от заявлението ще Ви бъде предоставено от съответната Областна дирекция “Земеделие”.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

І. Областна дирекция “Земеделие” ще Ви предостави техническа и методическа помощ за попълване на съответните документи и съответствието им , съгласно разпоредбите на ЗСН;

ІІ. В срок от 30 работни дни след получаване на заявлението  и становището на областна дирекция “Земеделие”, министърът на земеделието, храните и горите ще ви предостави: Заповед за одобряване придобиването на безвъзмездно право на ползване върху обектите и договор на основание чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението ;