Върни се горе

Нормативна уредба

  • Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).

Към кого да се обърнете

Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен от Вас представител писмено предложение (свободен текст) и необходимите документи, информация за които ще получите от служител на областна дирекция „Земеделие”. 

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни ние ще ви уведомим за решението на комисията.

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.