Върни се горе

Нормативна уредба

  • чл.40, ал.1, т.7 от Закон за опазване на земеделските земи ( ЗОЗЗ ).

Към кого да се обърнете

Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен от Вас представител:

- Мотивирано писмено предложение ( свободен текст );

- Копие на акта, чиято отмяна се иска;

- Документи, доказващи основателността на искането.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни ние ще ви уведомим за решението на комисията.

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.