Върни се горе

Нормативна уредба

  • Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на регламент (ЕО) № 3/2008 на съвета;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави;
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 година за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави;
  • Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти.

Към кого да се обърнете

Министерство на земеделието, храните и горите и в 7-дневен срок от извършването на избора на прилагаща и оценяваща организации да подадете заявления за одобряването им. 

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен от Вac представител попълнени следните заявления:

1. Заявление по образец за одобряване на прилагаща организация, с приложени:

  • Доказателства за проведена конкурсна процедура – копие на обявата за участие, копие на протокола от комисията за избор на прилагаща организация и копие на получените оферти;
  • Доказателства за финансовия и технически капацитет на прилагащата организация по чл. 11, ал. 7 от Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти.

2. Заявление по образец за одобряване на оценяваща организация, с приложени:

  • Доказателства за проведена конкурсна процедура - копие на обявата по чл. 16, ал. 3 от  Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, копие на получените оферти и копие на протокола от комисията за избор на оценяваща организация;
  • Доказателствата по чл. 16, ал. 6 от Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти за финансовия и техническия капацитет на оценяващата организация.

Срок и резултат

Вие ще получите заповед на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на прилагаща организация и оценяваща организация или мотивиран отказ.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ за одобряване на прилагаща и оценяваща организации можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.