Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СТЕ:

Призната, със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, организация на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури и асоциация на организации на производители.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Обща политика в областта на рибарството”.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ВАС ПРЕДСТАВИТЕЛ:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен представител на гише „Деловодство” в приемната на министерството план за производство или предлагане на пазара.

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА.

 

В СРОК ДО:

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за:

- одобряване на план за производство и предлагане на пазара;

- за връщане на плана за производство и предлагане на пазар с мотиви за преработване.

 

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за:

- одобряване на план за производство и предлагане на пазара;

- отказ за одобряване на план за производство и предлагане на пазара.

 

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за:

- одобряване на актуализирания план за производство и предлагане на пазара;

- за връщане на актуализирания план с мотиви за преработване.

- отказ за одобряване на актуализирания план за производство и предлагане на пазара.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА В МИНИСТЕРСТВОТО.

Следва да се има предвид, че ако в посочения срок министърът на земеделието, храните и горите не се е произнесъл, планът за производство и предлагане на пазара се счита за одобрен.

 

ОТКАЗЪТ ЗА ОДОБРЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ОБЖАЛВАТЕ ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.