Върни се горе

Нормативна уредба

  • Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
  • Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 79 от 2007 г.).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите, дирекция „Политики по агрохранителната верига”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да   подадете на гише „Деловодство” в приемната на министерството лично   или  чрез  ваш  представител   с нотариално заверено пълномощно зявление (свободен текст), съдържащо данни за правния статут на лицето: номер на съдебна регистрация, наименование, седалище, адрес на управление, предмет на дейност и БУЛСТАТ, а за сдружения с нестопанска цел – и целите и средствата за постигането им.

В заявлението се посочват:

  1. Процедурата за извършване на контрол за съответствие, включваща подробно посочване на превантивните и контролните мерки, които лицето се задължава да приложи, и гаранции за тяхната обективност;
  2. Мерките, които контролният орган прилага при установяване несъответствие на продуктите със заявената спецификация;
  3. Копие на договор с лаборатория/лаборатории, която/които ще извършва/извършват анализи;
  4. Данни за техническото оборудване, с което разполага;
  5. Данни за броя на неговите служители, тяхната квалификация и опит в контролната дейност.

Заявлението се придружава от:

  1. Копие на документ за вписване в друг регистър съгласно законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. Нотариално заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В  срок, съгласно Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, ние ще Ви предоставим Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за одобрение или мотивиран отказ.

Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите ще получите от Министерството на земеделието, храните и горите.                                          

Ако в посочения срок не получите исканата от вас услуга, Вие можете Да подадете жалба до Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.