Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 7 от 3акона за сдружения за напояване (ЗСН); 

Към кого да се обърнете

  • Областни дирекции “Земеделие”;
  • Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в Областна дирекция “Земеделие”лично или чрез упълномощен от вас представител заявление по образец от учредителния комитет за откриване на процедура по учредяване на сдружение за напояване, придружено от:

  1. Протокол от заседанието на учредителния комитет;
  2. Нотариално заверено пълномощно от всички членове на учредителния комитет за определяне на лице, което да ги представлява пред надзорния орган (министъра на земеделието, храните и горите);
  3. Нотариално заверени пълномощни, с които собствениците на земеделски земи упълномощават съответните ползватели да участват в учредителния комитет;

Образци от горецитираните документи, ще Ви бъдат предоставени от съответната Областна дирекция “Земеделие”.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

Областна дирекция “Земеделие“ ще Ви предостави :

  • Техническа помощ при определяне на територията на сдружението;
  • Техническа и методическа помощ за попълване на съответните документи и съответствието им , съгласно разпоредбите на ЗСН.

В срок от 30 работни дни след получаване на заявлението от учредителния комитет и становището на областна дирекция “Земеделие”, министърът на земеделието, храните и горите ще ви предостави заповед за откриване на процедура по учредяване на сдружението за напояване.