Върни се горе

Нормативна уредба

Национално законодателство:

Европейско законодателство:

Към кого да се обърнете

Министерство на земеделието, храните и горите – дирекция “Държавни помощи и регулации”.

Необходими документи и процедура

Заявителят трябва да бъде регистриран като вносител на земеделски продукти в МЗХГ – дирекция „Държавни помощи и регулации”  преди или по време на първото си кандидатстване за лицензия за внос.  За целта Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от вас представител:  
За издаване на лицензия за внос (AGRIM) Вие трябва да:

Срок и резултат

Лицензията за внос (AGRIM) ще бъде издадена във възможно най-кратък срок и съобразно сроковете, фиксирани в съответните секторни регламенти.