Върни се горе

Лицензия за внос (AGRIM) на Земеделски продукти, за които се прилага общата селскостопанска политика на ЕС, свързана с лицензиране на вноса от трети страни, в съответствие с разпоредбите на съюза и Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на пазарите на ЕС

 

Нормативна уредба

Национално законодателство:

Европейско законодателство:

От 19 юни 2020 г. са в сила посочените по-долу два регламента. Регламентите ще се прилагат по отношение на периодите на тарифните квоти, започващи от 1 януари 2021 г.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/760 на Комисията  от 17 декември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти;

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/761 на Комисията  от 17 декември 2019 година за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за управление на тарифните квоти с лицензии.

Към кого да се обърнете

Министерство на земеделието, храните и горите – дирекция “Държавни помощи и регулации”.

Необходими документи и процедура

Заявителят трябва да бъде регистриран като вносител на земеделски продукти в МЗХГ – дирекция „Държавни помощи и регулации”  преди или по време на първото си кандидатстване за лицензия за внос.  За целта Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от вас представител:  
 
За издаване на лицензия за внос (AGRIM) Вие трябва да:
 

Срок и резултат

Лицензията за внос (AGRIM) ще бъде издадена във възможно най-кратък срок и съобразно сроковете, фиксирани в съответните секторни регламенти.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА LORI, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА ОТ ЕК С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/760 НА КОМИСИЯТА И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/761 НА КОМИСИЯТА, ВИЕ ТРЯБВА ДА: