Върни се горе

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА ВНОСИТЕЛ ЗА ВНОС НА 
СЕМЕНА ОТ КОНОП, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОСЕВ
 
НОРМАТИВНА УРЕДБА: 
 
Наредба № 3 от 29 март 2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена, непредназначени за посев;
Чл. 29, ал. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)
 
ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:  
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:
На гише „Деловодство” в приемната на министерството:
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО – ежегодно до 10 януари
 
Заявление  по образец (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1) и:
заверено копие на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, издадено по реда от Закона за устройство на територията;
заверено копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев;
заверено копие от документ, удостоверяващ, че склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, е осигурен с І категория системи за физическа защита на строежа, съгласно чл. 29а, ал. 2 от ЗКНВП;
декларация от заявителя, че е запознат със задълженията по чл. 29б от ЗКНВП;
декларация от заявителя, а когато заявител е юридическо лице – и от членовете на управителните му органи, че не са осъждани за престъпление по чл. 242 – 242а и/или по чл. 354а - чл. 354в от Наказателния кодекс; когато заявителят е регистриран в друга държава-членка на ЕС, се прилага и легализиран превод на документ за съдебния му статус;
нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА  
 
В СРОК ДО 10 МАРТ, НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ: 
Лицензия за срок от една година от датата на издаването й или заповед за отказ.
 
След получаване на лицензията, Вие сте длъжен: 
1. да се регистрирате по реда на Закона за храните (ЗХ), съответно по реда на Закона за фуражите (ЗФ), при условие, че пускате в свободно обръщение семена, предназначени за храна или фураж;
2. да бъдете включен в система за контрол при условие, че семената са произведени по биологичен начин, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането и да уведомите за дейността си Министерството на земеделието, храните и горите.
 
ЗАПОВЕДТА ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ, КОГАТО ЗАЯВИТЕЛЯТ СИ Е ПОСЛУЖИЛ С НЕВЕРНИ ДАННИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО, МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Приложение № 1
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 06.07.2018

docx document

Приложение № 2
DOCX файл, 14,9 KB, качен на 06.07.2018

docx document

Приложение № 3
DOCX файл, 14,1 KB, качен на 06.07.2018

docx document