Върни се горе

Нормативна уредба

Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 г.).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите, дирекция „Политики по агрохранителната верига”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва  да   подадете  на гише "Деловодство" в приемната на министерството лично  или  чрез  ваш  представител   с нотариално заверено пълномощно заявление-спецификация по образец, към което се прилагат документите, установени в: 

 • Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно  схемите за качество на селскостопански продукти и храни;
 • Делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби;
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;
 • Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; 
 • Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 г.), както следва:
 1. Списък на членовете на групата от производители;
 2. Единен документ съгласно Приложение № 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;
 3. Правила, регламентиращи спазването на продуктовите спецификации;
 4. Декларации от всеки член на групата, че земеделският продукт или храна се произвежда в съответствие с подадената спецификация в посочения географски район, както и обем на производство на продукта за последните 3 календарни години;
 5. Кратко описание на помещенията и техническото оборудване;
 6. Доказателства за връзката между притежаваните характеристики на земеделския или хранителния продукт и географската област, включваща природни и човешки фактори;
 7. Доказателства за добро име, качество, известност или друга характеристика, която се дължи на географския произход;
 8. Опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

След приключване на националната процедура, ние ще ви предоставим заповед на министъра на земеделието, храните и горите за одобрение внасянето на досието за разглеждане от Европейската комисия или мотивиран отказ. Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите ще получите от Министерството на земеделието, храните и горите.

Ако не получите исканата от вас услуга, Вие можете да подадете жалба до Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.