Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл.9, ал.2, т.5

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише „Деловодство“ в приемната на министерството лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление, придружено със съответната документация съгласно чл.9а, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника:

  • Декларация за вписване в търговския регистър с посочване на единен идентификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани по реда на Закона за търговския регистър, а когато производителят не е регистриран в Република България - документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;
  • Когато заявителят е представител - нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
  • Документите по чл. 22 и 23 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
  • Документ за платена държавна такса за издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа;
  • Декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия тип техника до компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Таксa

Вие трябва да заплатите такса в размер 249 лева.

Срок и резултат

В срок от 30 работни дни ние ще Ви предоставим ЕС сертификат за одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел за колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника.  Ще получите ЕС сертификата от Министерство на земеделието, храните и горите.

Ако не получите исканата от Вас услуга, вие можете да подадете жалба до Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.