Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл.9, ал.2, т.4

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете  на гише „Деловодство“ в приемната на министерството лично или чрез Ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление придружено със съответната документация съгласно чл.9а, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника:

  • Когато производителят не е регистриран в Република България - документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;
  • Когато заявителят е представител - нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
  • Документите по чл. 22 и 23 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
  • Документ за платена държавна такса за издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа;
  • Декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия тип техника до компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Таксa

Вие трябва да заплатите такса в размер 558 лева.

Срок и резултат

В срок от 30 работни дни ние ще ви предоставим ЕС сертификат за одобряване на типа на нова сменяема прикачна техника. ЕС сертификата ще получите от Министерство на земеделието, храните и горите.

Ако не получите исканата от вас услуга, вие можете да подадете жалба да Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.