Върни се горе

Нормативна уредба

 • Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
 • Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.
 • Член 10, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 на Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните, дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише “Деловодство” в  Центъра за административно обслужване на министерството заявление по образец (образци I и IV от Приложение № 1 към чл.9, ал.1 на Наредба № 12/2015 г.) с приложени документи, както следва:

I. За признаване на организации на производители:

 1. Списък на членовете на организацията, включително членовете по чл. 3, ал. 4;
 2. Декларации от членовете на организацията, че за всеки конкретен земеделски продукт членуват само в една група или организация на производители;
 3. Декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
 4. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

При желание на заявителя да кандидатства по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020, трябва да приложи и следните допълнителни документи:

 1. Вътрешни правила за дейността на организацията;
 2. Справка- декларация по образец съгласно приложение № 2 на Наредба № 12/2015 г. за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване;
 3. Финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година;
II. За признаване на групи на производители:
 1. Списък на членовете на групата;
 2. Декларации от членовете на групата, че за всеки конкретен земеделски продукт членуват само в една група или организация на производители;
 3. Декларации от членовете на групата по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
 4. Вътрешни правила за дейността на групата;
 5. Справка- декларация по образец съгласно приложение № 2 на Наредба № 12/2015 г. за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване;
 6. Финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на групата и/или от нея продукция през предходната година;
 7. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок от  3 месеца от датата на подаденото заявление в МЗХ ние ще Ви предоставим заповед на министъра на земеделието и храните за признаване или отказ за признаване за организация на производители на земеделски продукти и за група на производители на земеделски продукти.

Ако в посочения срок не получите исканата от вас услуга, вие можете да подадете сигнал до Инспектората в министерството.

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До промяна в действащите нормативни актове;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Съответният административен съд;

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд;

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказ за признаване на организация може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок

2177_Справка-декларация ГП_ОП по Наредба 12


DOCX файл, 13,0 KB, качен на 30.11.2020 docx document