Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 24, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
  • Чл. 47, ал. 2, 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете искане (в свободен текст) до министъра на земеделието, храните и горите, придружено с:

  • Обосновка на размера на необходимите земи за осъществяване на основната дейност;
  • Актуална скица в мащаб не по-малък от 1:10 000;
  • Баланс по начин на трайно ползване на територията.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Резултат

Ние ще Ви предоставим: 

  • Заповед, в която се определят местоположението, границите, размера и ограничението на ползване на предоставените земи, както и начина на обезщетяване на засегнатите собственици; 
  • Заверена скица.