Върни се горе

„Необходимо е съдействието на общините, собственици на гори, от които очакваме също да предложат дърва за огрев за нуждите на населението. Търсим баланса между предлагането от държавните и общинските гори при снабдяването на населението с нужните количества. В отговор на увеличените атаки по темата с доставките на дърва, следва да отговорим с професионализъм и ежедневна комуникация с общини, кметства и областна управа.“ Това каза заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов на четвъртата поред работна среща с държавните предприятия, която се състоя в Североизточно държавно предприятие. В дискусията участваха директорите на териториалните поделения и ръководството на предприятието, регионалните дирекции по горите Шумен и Варна и представители на бизнеса и браншовите организации.

Ресорният заместник-министър посочи, че приоритет за министерството е да се работи по възстановяването на дърводобива като рентабилно и ресурсоопределящо звено. Той уточни, че за целта ще има инициативи в две насоки – увеличаване на цените на добива на дървесина, което е в правомощията на държавните стопанства, и в търсене на възможности за финансиране закупуването на нова модерна дърводобивна техника, по подобие на земеделските производители, по новия програмен период на Стратегическия план.

„Не трябва да допускаме тази година да имаме неизпълнени обеми по сключени договори, като следва да се върнем към нивата на дърводобива отпреди пандемията. Към момента сме значително по-добре като добив, в сравнение с 2021 г., но това не може да ни успокоява.“

Инж. Чамбов подчерта, че насоките на настоящото ръководство е към повишаване прозрачността и информираността на потребителите и обществото, включително и при продажбата на дървесина чрез електронни търгове. Той уточни още, че предстои уеднаквяване на използваните платформи за електронните търгове, с оглед по-голямо удобство за ползване и актуализиране на софтуера. 

Наредбата за сечите трябва да се промени, отбелязаха представителите на бизнеса по време на срещата. Работата на малки площи – до 1 дка, оскъпява дърводобива двойно и тройно спрямо сечите на големи площи. По-честото влизане в насажденията на малки площи нанася по-големи щети върху възобновяването на гората, повреждайки подраста. Спешно е да се вземе решение за едно мащабно превръщане на издънковите гори като се работи на по-големи площи. Издънковите гори в региона са стари и едва около 10% от тях могат да дадат качествени издънки, изтъкна д-р Йордан Петров, който от години проследява процесите на място в научно-демонстрационен обект, в Александровска гора, ДГС Генерал Тошево.

Отново бе отбелязана необходимостта от категоризацията на сечищата, като обективен показател за определяне на началните цени. „Категоризацията на фирмите също е нужна, но тази задача следва да бъде изпълнена от обективен административен орган“, според инж. Чамбов.

Относно работата на Североизточно държавно предприятие на срещата бе посочено, че то наред с осигуряване на дърва за нуждите на населението, имат ангажимент и към останалите потребители на дървесина. Заместник-министърът отбеляза, че цифрите за реализацията към полугодието са много добри. Някои директори с по-ниско изпълнение на разчетите посочиха като причина текучеството на работната ръка и пренасочването й към събиране на гъби и недървесни горски продукти през последния месец.

Сподели в: