Върни се горе

4327 проверки са извършени от служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите за периода 15.07.2022 - 18.07.2022 г.  Съставени са 41 акта и 22 констативни протокола.

За този период на територията на страната от горски инспектори от регионалните дирекции по горите са извършени 2 460 проверки. Проверени са 183 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, близо 336 обекта за добив на дървесина, 835 превозни средства, транспортиращи дървесина, 10 ловци, 253 риболовци и 843 физически лица. В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча служителите на РДГ са съставили общо 22 констативни протокола и 27 акта за установени административни нарушения, от които 23 акта по Закона за горите и 4 акта по Закона за рибарството и аквакултурите. Основно установените с актове нарушения са за добив на дървесина от немаркирани дървета, за съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, за транспортиране на дървесина от превозни средства, с нефункциониращи GPS устройства, за неотговарящи на нормативните изисквания системи за видеонаблюдение на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина, несвоевременно вписване на превозни билети за постъпила дървесина в електронните дневници на обектите, извършващи дървопреработване и търговия с дървесина, извършване на любителски риболов без риболовен билет и други. Задържани са общо 23,55 плътни кубически метра обла строителна дървесина, 63 пространствени кубически метра дърва за огрев, едно моторно превозно средство и един инструмент за добив на дървесина.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Велико Търново са задържали незаконно добита от общо 23,55 плътни кубически метра обла строителна дървесина от топола. Нарушението е констатирано по време на съвместна проверка със служители на МВР в района на гробищния парк на гр. Габрово. Проверяващите откриват, че в гробищния парк се съхранява обла строителна дървесина, разкроена на секции с дължина от 2,50 метра, без да са маркирани челата ѝ с контролна горска, производствена или общинска марка. В хода на проверката инспекторите са установили, че незаконната дървесина е добита от държавна горска територия в района на Държавно горско стопанство – Габрово, за която няма издадено позволително за сеч, както и че отсечените дървета не са маркирани в основата си с контролна горска марка. За констатираните нарушения по Закона за горите от служителите на РДГ-Велико Търново са съставили констативен  протокол, с който е задържана незаконно добитата дървесина, а разследващите органи са образували досъдебно производство. Работата по случая продължава.   

За същия период от време три екипа горски служители са проверили общо 198 превозни средства, натоварени с дървесина, на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. В хода на проверките не са констатирани нарушения на горското законодателство.

За посочения период от инспекторите на държавните горски предприятия са извършени общо 1 867 проверки. Проверени са 813 обекта за добив на дървесина, 784 превозни средства, един риболовец, двама ловци и 267 други физически лица. В резултат са съставени 14 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите. Задържани са 15,9 пространствени кубически метра дърва, един килограм недървесни горски продукти, една каруца, един моторен трион и други инструменти за дърводобив – един брой.

Сподели в: