Върни се горе


Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните ще оказва методологическа помощ при изготвяне на проектни предложения на собственици на гори, пострадали от пожари. По мярката ще се подпомагат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори, както и държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, дирекции на национални паркове, научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд.

 

За възстановяване на гори, пострадали от пожари, бенефициентите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

 

Проектите могат да включват:

 

1. почистване на площи в гори, пострадали от пожари с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;

2. презалесяване на пострадалите гори, което включва:  изготвяне на технологичен план за залесяване; почвоподготовка; закупуване на семена или фиданки за залесяване; транспорт и временно съхранение на семена или фиданки и  засаждане на фиданките или засяване на семената;

3. създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.

 

Финансовата помощ е в размер 100% от допустимите разходи по проекта. Минималният размер на допустимите разходи, е левовата равностойност на 1000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 300 000 евро.

 

Сподели в: