Върни се горе

„Имаме възможността да се обединим и да вървим към създаване на условия за  развитие на устойчив горски сектор чрез конструктивен диалог и съвместни усилия. Обществото, бизнесът и държавата го очакват от нас”. Това заяви заместник- министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова при откриването на второто заседание на работната група за промени в горското законодателство. „Целта е да се изработят корекции, които да облекчат дейността на заетите в сектор горско стопанство и всеки един малък и среден потребител на нашите услуги да бъде припознат в своята ниша”, каза зам.-министър Маринова. „Ние искаме да подпомогнем добрите специалисти и професионалисти, като им създадем условия, при които ще могат да реализират своите идеи, иновации и намерения”. Тя допълни още, че всичко, което е креативно, позитивно и работещо ще бъде отбелязано и обсъдено от членовете на работната група.

 

По време на заседанието бяха разгледани проекти на текстове за промени в Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Дискутирани бяха предварително постъпилите предложения за изменения в Закона, които в по-голямата си част засягат стопанисването на горски територии и ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Членовете на групата обсъдиха сроковете за залесяване на сечища и опожарени горски територии, определението за местни фирми и условията за дърводобив от тях,  промени за управлението и стопанисването на общинските гори и др.  Предстои да бъдат направени и допълнения в някои от текстовете, отнасящи се до Фонд „Инвестиции”.

 

Подготвените проекти ще бъдат представени за широко обществено обсъждане със заинтересованите страни и неправителствените организации.

 

В работната група са включени представители на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, браншови организации от горския и дървопреработвателния сектор, сдруженията на собствениците на недържавни гори, Съюза на лесовъдите, научни работници и синдикати.

Сподели в: