Върни се горе

Предложенията за промени в Закона за горите имат за цел да подготвят мерки, които да отговорят на интересите на обществото и бизнеса, в синхрон със заявените намерения на правителството. Това заяви зам-министър д-р инж. Валентина Маринова на среща  с изпълнителния директор на Браншовата камара на преработващата и мебелната промишленост Елица Ненчева.

 

Тя изтъкна,  че се прави допълнение в Закона, отнасящо се до така наречените „местни фирми”, имащи отношение към насърчаване на заетостта и осигуряване на работа на малките и средни предприятия по места. „Редакцията предвижда разширяване и по-правилното регулиране на възможността фирмите да кандидатстват на процедури за добив или продажба на дървесина.”, разясни ресорният зам- министър. Според зам-министър Маринова досегашният текст на разпоредбата е  създавал неясноти и е повод за немалко съдебни дела след провеждане на процедури по този ред. По думите й с новата редакция всички фирми, регистрирани на територията на дадена община, могат да участват в процедурите като местни търговци във всички държавни горски и ловни стопанства, чиито територии попадат частично или изцяло в тази община.

 

Маринова заяви,  че с изменение на Закона за горите през 2012 г. неоправдано е завишен процентът на ползване по дългосрочни договори и  е разширен обхватът на нормата. „Има предложения от всички представители на браншовите организации в горския сектор, тази спорна норма да бъде отменена”, категорична бе тя. Според зам.- министър Маринова с действащата от 2011 г. разпоредба за дългосрочните договори в достатъчна степен се постига целта да се задоволи необходимостта от суровина за производство и гарантиране на работни места на дърводобивните фирми за продължителен период от време. „Това ще доведе до сигурност, стабилност и възможност за планиране на инвестициите във фирмите от бранша”, допълни тя.

 

     Зам.- министър Маринова отбеляза, че и към настоящия момент Законът за горите дава възможност на физически лица да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба, като могат да извършат добива сами, а процедурата и реда за това са изрично уредени в нормативния акт. Тя уточни, че количеството и местата, откъдето може да се извърши добива на дървесина се определят с решение на Общинския съвет за горски територии, които са общинска собственост и съответно от директора на държавното предприятие за горските територии - държавна собственост. „В съответствие с определеното количество, кметовете по места изготвят списъци на физическите лица, които имат право да закупуват дървесина от горски територии за лична употреба без право за продажба.”, каза ресорният зам- министър и допълни, че  oбщото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да закупят за една календарна година е до 10 кубични метра, а конкретните насаждения се определят от директора на съответното стопанство или с решение на Общинския съвет. Маринова подчерта, че ползването на дървесина по този ред изисква дърветата, подлежащи на сеч да са маркирани, да са издадени позволителни за сеч на насажденията по образец на лицата, които ще добиват и добави, че ще се следи също за спазване на правилата за добив, както и да са налице всички необходими документи при транспортирането на дървата.

 

Ресорният зам- министър заяви, че борбата с бракониерството и незаконната сеч са приоритет в работата на горските структури и уточни, че  Изпълнителната агенция по горите като контролиращ орган чрез своите регионални дирекции, както и териториалните поделения на горските предприятия, осъществяват проверки съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи, като повечето нарушители са санкционирани с актове. „Подобрява се системата за издаване на електронни превозни билети, създава се нов софтуерен продукт, с който да се следи  дървесината от гората до влизането в завода,  предвижда се и увеличаване  екипите на контролните органи, а мобилните групи ще бъдат оборудвани с нова техника” категорична е тя.

На срещата беше обсъдено и заявеното желание и МЗХ, и браншовата камара да правят форуми за разясняване на действащата нормативна база и да се търси на възможност за европейско финансиране. Отчетена беше  и необходимостта да се наблегне на банката кадри още, като се започне от средното образование,  за да се  привличат  повече ученици в селскостопанския и горски сектори.

 

Ресорният зам-министър пое ангажимент да се проучи възможността  за разработване на социални програми, който да подпомагат бизнеса при наемането на завършващи в сферата на селското и горско стопанство.

 

Зам- министър Валентина Маринова изнесе и нови данни за количеството дърва, което вече е закупено от домакинствата. Реализираното количество е над 370 000 куб.метра и представлява около 30% от общото количеството 1 220 000 куб.метра, което държавните горски предприятия имат готовност да предложат.


Сподели в: