Върни се горе

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/760 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ
и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти
PDF файл, 975,9 KB, качен на 19.06.2020

pdf document

От 6 ноември 2016 г. влизат в сила нови правила относно подаване на заявлението за лицензии за внос AGRIM, съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията.

Указания за реда и условията за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти

След присъединяването на страната към ЕС на 1 януари 2007 г., България прилага Общата организация на пазарите на Съюза, свързана с лицензирането на вноса на земеделски продукти от трети страни.

Лицензиите за внос на земеделски продукти от трети страни се издават от МЗХ в дирекция “Държавни помощи и регулации”.

Уважаеми вносители, поради честите промени в европейското законодателство Министерство на земеделието и храните си запазва правото да извършва промени и своевременно да актуализира публикуваните указания.

Моля, преди да прочетете указанията за отделните продукти, да се запознаете и с Общите правила при администриране системата на лицензиране на вноса на земеделски продукти от трети страни, които са изготвени въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1308/2013 г., Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1237 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239,Регламент (ЕО) № 1301/2006 г., Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 г. на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 г., продуктовите регламенти, Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС, Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски преработени земеделски продукти и Наредба № 15 за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване на селскостопански продукти от или за трети страни. В Общите правила ще намерите подробна информация за процедурата по издаване на лицензии за внос, както и някои допълнителни специфични правила, прилагани при тарифните квоти за внос на земеделски продукти.

На вниманието на вносителите

С Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1237 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 за определяне на общите правила за прилагане на режима на лицензии за внос са определени земеделските продукти, за които е необходимо представянето на лицензия за внос при пускане в свободно обръщение.

В повечето от секторите се изисква представяне на вносна лицензия само при внос в рамките на тарифни квоти и по преференциални режими (зърно и зърнени продукти, говеждо месо, мляко и млечни продукти, захар, свинско месо, птиче месо, маслиново масло).

Продуктите, за които е необходимо представяне на лицензия за внос са:

Говеждо месо

Длъжностно лице: Борис Стойков, ст. 548
тел: 02/985 11 548, факс: 02/981 70 11
e-mail: bstoykov@mzh.government.bg

Свинско месо

Длъжностно лице: Борислава Георгиева, ст. 536
тел: 02/985 11 536, факс: 02/981 70 11
e-mail: bgeorgieva@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на продукти от сектора на свинското месо
Последна актуализация на 05.10.2017 г.
DOC файл, 329,0 KB, качен на 03.10.2017

doc document

Птиче месо

Длъжностно лице: Надежда Михайлова, ст. 533
тел: 02/985 11 533
e-mail: nmihaylova@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на птиче месо
Последна актуализация на 25.11.2017 г.
DOC файл, 580,0 KB, качен на 24.10.2017

doc document

Яйца и яйчен албумин

Длъжностно лице: Надежда Михайлова, ст. 533
тел: 02/985 11 533
e-mail: nmihaylova@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на яйца и яйчен албумин
Последна актуализация на 12.10.2017 г.
DOC файл, 176,5 KB, качен на 12.10.2017

doc document

Мляко и млечни продукти

Длъжностно лице: Борислава Георгиева, ст. 536
тел: 02/985 11 536, факс: 02/981 70 11
e-mail: bgeorgieva@mzh.government.bg

Плодове и зеленчуци

Длъжностно лице: Лицензии за внос на чесън и гъби Борис Стойков, ст. 548
тел:02/985 11 548, факс: 02/981 70 11
e-mail: bstoykov@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на чесън
(последна актуализация на 05.10.2017 г. )
DOC файл, 173,0 KB, качен на 02.10.2017

doc document

Указания за издаване на лицензии за внос на консервирани гъби
(последна актуализация на 05.10.2017 г.)
DOC файл, 345,0 KB, качен на 30.05.2017

doc document

Зърно и зърнени продукти

Длъжностно лице: Виолета Колома, ст. 535
тел:02/985 11 535, факс: 02/981 70 11
e-mail: vkoloma@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на зърно и зърнени продукти
(последна актуализация на 02.01.2018 г.)
DOC файл, 7,9 MB, качен на 02.01.2018

doc document

Ориз

Длъжностно лице: Саня Чаталбашева, ст. 536
тел:02/985 11 536, факс: 02/981 70 11
e-mail: schatalbasheva@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на ориз
(последна актуализация на 02.01.2018 г.)
DOC файл, 256,0 KB, качен на 02.01.2018

doc document

Растителни масла и мазнини

Длъжностно лице: Виолета Колома, ст. 535
тел:02/985 11 535, факс: 02/981 70 11
e-mail: vkoloma@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на маслиново масло
(последна актуализация на 02.01.2018 г.)
DOC файл, 54,5 KB, качен на 30.05.2017

doc document

Захар

Длъжностно лице: Борис Стойков, ст. 548
тел: 02/985 11 548, факс: 02/981 70 11
e-mail: bstoykov@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на захар и захарни продукти
(последна актуализация на 01.11.2017 г.)
DOC файл, 366,5 KB, качен на 02.10.2017

doc document

Указания за участие в тръжна процедура за внос на захар
По реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013 г. на Комисията за откриването на постоянна тръжна процедура за внос за захар с кодове по КН 1701 14 10 и 1701 99 10 с намалено мито за пазарната 2012/2013 година (публикувано на 21.01.2013 г.)
DOC файл, 103,0 KB, качен на 21.01.2013

doc document

Алкохол

Длъжностно лице: Надежда Михайлова, ст. 533
тел: 02/985 11 533
e-mail: nmihaylova@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на етилов алкохол със земеделски произход
(последна актуализация на 02.01.2018 г.)
DOC файл, 77,0 KB, качен на 30.05.2017

doc document

Коноп

Указания за одобряване на вносители на конопени семена и издаване на лицензии за съответствие на семена от коноп

Длъжностно лице: Виолета Колома, ст. 535
тел: 02/985 11 535, факс: 02/981 70 11
e-mail: vkoloma@mzh.government.bg

Образци

Ако Ви е необходима лицензия за внос на някой от изброените по-горе продукти, преди или по време на подаването на първото заявление е необходимо да се регистрирате в МЗХ. Заявления за регистрация или заявления за актуализиране на данни можете да подадете в приемната на МЗХ (гише №11), дирекция "Държавни помощи и регулации" лично или чрез упълномощено лице.

Заявление за регистрация
XLS файл, 37,0 KB, качен на 23.05.2017

xls document

Заявление за актуализиране на данни
XLS файл, 47,5 KB, качен на 23.05.2017

xls document

Формуляри

  • Заявление
  • Лицензия (копие на притежателя)
  • Лицензия (копие на издателя)

(Комплекта от заявление и 2 бр. бланки за лицензии се заплаща по банков път по указаната по-горе сметка и се получава от дирекция “Държавни помощи и регулации” срещу платежен документ удостоверяващ плащането им. Стойността на комплекта е 2 лв.)

Образец на заявление за издаване на лицензия за внос за попълване и изпращане по факс и по електронен път - Използва се само в случаите, когато заявлението се изпраща по факс и по електронен път.


Банкова сметка на МЗХ за депозиране на парична гаранция за изпълнение на лицензия за внос на земеделски продукти

БНБ - Централно управление
BG08 BNBG 9661 3300 1500 02
BIC BNBGBGSD

Банкова сметка на МЗХ за заплащане на формуляри за лицензии за внос на земеделски продукти (2 лв./брой)

БНБ-ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
BG 97 BNBG 9661 3000 1500 01
BIC BNBGBGSD