Върни се горе

Лицензиране по вноса и износа

Системата на лицензиране по вноса и износа се основава най-вече на прилагането на европейското законодателство, свързано с Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС - Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията и продуктовите регламенти, определящи условията и реда за управление на тарифните квоти за внос.  Тази система осигурява и голяма част от информацията, необходима за управлението на селскостопанските пазарни сектори на ЕС.

Вносът на някои от селскостопанските стоки на територията на ЕС се осъществява след представяне на валидна лицензия пред митническите власти.  Системата на лицензиране на вноса се използва предимно за внос на земеделски продукти по преференциални условия и тарифни квоти с намалени ставки на митата. Издадените лицензии за внос са валидни в рамките на целия Европейски съюз без значение в коя държава-членка на ЕС са издадени.

Указания за условията и реда за издаване на лицензии за вноса, както и за разпределение на тарифни квоти за внос на земеделски продукти са публикувани  на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите.

По отношение на износа, на задължително лицензиране подлежи оризът, а незадължителни лицензии се издават за износ на мляко и млечни продукти за САЩ  и Канада с цел ползване на преференции при внос на продуктите в съответните страни. Посочените лицензии се издават от  ДФ „Земеделие“, като указания за износ на ориз, мляко и млечни продукти са публикувани на страницата на ДФ „Земеделие“ - Селскостопански пазарни механизми - Търговски механизми – Износ.


Лицензии за внос на земеделски продукти

Указания за реда и условията за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти.