Върни се горе

Директор

Мария Вълчева

Функции

1. Отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;

2. Организира и осъществява цялостното техническо обслужване на министерството с транспорт, както и дейностите по регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи, както и организира реда за ползването на същите;

3. Осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за ползване от служители на дадено административно звено след одобрение на главния секретар;

4. Осигурява офис оборудването, техниката, необходимите канцеларски материали, хартия и тонери на служителите в министерството;

5. Участва в инвентаризацията и организира процедурите по бракуване и ликвидиране на материалните активи, които са собственост на министерството;

6. Организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени, както и организира извършването на текущата поддръжка на административната сграда на министерството, на инвентара и техниката;

7. Организира и отговаря за извършването на ремонт и реконструкция на обекти – държавна собственост, предоставени за управление на министерството;

8. Организира изготвянето на техническата документация за възлагане на проектиране и строителство на нови обекти и реконструкцията на съществуващите;

9. Изпълнява дейности от компетентността на дирекцията по Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС;

10. Организира и контролира упражняването на инвеститорски контрол и строителен надзор върху обектите на министерството, включително върху финансираните от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС обекти на министерството;

11. Подпомага министъра при изпълнението на държавната политика за концесии в областите на неговата компетентност;

12. Изготвя становища по проекти на актове, които са свързани с прилагането на Закона за концесиите;

13. Подпомага министъра при организирането и осъществяването на контрола по изпълнението на концесионни договори в областите на неговата компетентност;

14. Осигурява извършването на дейностите по Закона за концесиите, които са свързани с откриване на партиди, вписването на данни и публикуването на документи в Националния концесионен регистър;

15. Подпомага министъра при разработването, координирането и провеждането на държавната политика в областта на напояването;

16. Изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, които са свързани с хидромелиорациите и комплексното използване на водните ресурси;

17. Разработва и участва в разработването на стратегии, програми и проекти за изграждане, ремонт и поддържане на хидромелиоративния фонд с цел ефективно използване на водите за напояване;

18. Извършва технико-икономически оценки за състоянието и използваемостта на хидромелиоративния фонд, участва при разработването на инвестиционни проекти и програми за развитието му и провежда технико-икономически съвет за разглеждане, приемане и одобряване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и проектни разработки от инвестиционното проектиране за обектите от хидромелиоративната инфраструктура;

19. Предлага за включване в бюджетната прогноза на министерството средствата съгласно чл. 10, ал. 1 и изпълнява дейностите по чл. 13, ал. 3 от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна;

20. Събира и предоставя информация на комисията, определена със заповед на министъра, която съгласно изискванията на § 4б, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите приема ежегодно отчет за направените разходи при извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите от „Напоителни системи“ – ЕАД;

21. Подпомага министъра при упражняване на функциите му на надзорен орган съгласно Закона за сдружения за напояване (ЗСН) и поддържа Регистър на сдруженията за напояване.