Върни се горе

Директор

Слави Кралев

 

Функции

 1. Подпомага министъра при осъществяването и изпълнението на националната политика и политиката на Европейския съюз в областта на растениевъдството и биологичното производство;
 2. Участва в разработването на национални стратегии, проекти и програми за развитие на растениевъдството и биологичното производство в Република България;
 3. Изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, както и в работни групи и комитети към Европейската комисия и Съвета в областта на растениевъдството и биологичното производство;
 4. Изпълнява функциите на компетентно звено при провеждане на политиката на Европейския съюз и на националната политика в областта на биологичното производство, както и на надзора и контрола;
 5. Координира провеждането на наблюдения на земеделските култури за установяване на моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия и изготвя доклад-анализ за резултатите;
 6. Подпомага дейността на министъра при управление на дейността на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия;
 7. Администрира дейностите по прилагане на Държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития;
 8. Участва в състава на специализирани съвети и комисии по въпросите на растениевъдството и биологичното производство;
 9. Организира и участва в дейността на Консултативния съвет по зърното, Консултативния съвет по тютюна и Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство към министъра;
 10. Участва в заседания на управителните комитети в секторите - влакнодайни култури, хмел, тютюн към Европейската комисия, и в работни групи към Съвета на ЕС;
 11. Организира и участва в дейността на Постоянната междуведомствена работна група по разработване и актуализиране на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, като изпраща информация на Европейската комисия;
 12. Изготвя и участва в изготвянето на информация за ситуацията на българския пазар на растителни продукти чрез изготвяне на позиции за заседания на Управителния комитет на Европейската комисия и на работни групи към Съвета на ЕС;
 13. Изпраща на Европейската комисия информация чрез системата ISAMM за хмел, коноп и тютюн;
 14. Изготвя годишни доклади до Европейската комисия в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189 от 20 юли 2007 г.);
 15. Поддържа база данни на лицата, получили разрешение да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство, и на лицата, които с цел търговия произвеждат по биологичен начин или внасят в страната растения и/или животни, растителни и/или животински продукти и храни от растителен и/или животински произход;
 16. Осигурява работата на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие по чл. 16, ал. 4 ЗПООПЗПЕС и осъществява функциите на секретариат на комисията;
 17. Администрира издаването на разрешения за промишлена обработка на тютюн и организира работата на Експертния съвет за издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн;
 18. Поддържа регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн, и регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;
 19. Администрира дейността по издаване на разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, и издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и поддържа база данни на издадените разрешения, както и регистър на издадените лицензии;
 20. Разработва и актуализира технологични карти за производство на полски култури, плодове и зеленчуци за целите на прилагане на програми, мерки, схеми и държавни помощи в областта на растениевъдството;
 21. Изготвя справки, прогнози, анализи и информации в областта на растениевъдството и биологичното производство.