Върни се горе

Директор

Ася Стоянова

Функции

 1. Осигурява в правнонормативно отношение дейността на министерството, като оказва правна помощ на министъра и на административните звена в структурата;
 2. Осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е министърът или министерството, както и представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред други административно решаващи органи;
 3. Подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересована страна е министърът;
 4. Съгласува изготвените от компетентните дирекции становища по проекти на международни договори;
 5. Съгласува и дава становища по законосъобразност на административните актове, издавани от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;
 6. Съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на договорите, които се сключват от министъра, както и на процедурите по Закона за обществените поръчки;
 7. Изразява становища при налагане на принудителни административни мерки;
 8. Изразява становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други, провеждани в министерството;
 9. Изразява становища във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с лицензионна или регистрационна дейност, от отрасловата компетентност на министерството;
 10. Анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министерството дела;
 11. Изразява становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това заповеди;
 12. Ръководи методически дейността на юрисконсултите и служителите със задължения в областта на нормотворчеството, процесуалното представителство и изготвянето на правни становища и индивидуални административни актове в останалите административни звена в министерството, както и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 13. Участва в разработването на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на министерството;
 14. Изготвя и/или съгласува всички становища по проекти на нормативни актове, постъпили за съгласуване от министерства, от други структури на изпълнителната власт и от Народното събрание;
 15. Изготвя и/или съгласува всички подготвени от други административни звена на министерството или от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;
 16. Отговаря за окончателното оформяне на проектите по т. 5 преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет;
 17. Координира техническата дейност по подготовката и съгласуването на проекти на актове на министерството и организира внасянето им за разглеждане на заседания на Министерския съвет;
 18. Осигурява необходимата информация на членовете на политическия кабинет и на главния секретар на министерството относно провеждането на заседанията на Министерския съвет;
 19. Организира информирането на политическия кабинет и на служителите на министерството относно актове на Министерския съвет, които засягат или са свързани с дейността на министерството;
 20. Организира дейността по съгласуване, одобряване и изпращане за обнародване в "Държавен вестник" на нормативни актове, които се издават от министъра.