Върни се горе

Директор

Ивайло Симеонов

Функции

 1. Подпомага министъра при разработване, координиране и провеждане на държавната политика в областта на рибарството, прилагане на Общата политика в областта на рибарството и определяне на националните приоритети в тази област;
 2. Изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с прилагането на Общата политика в областта на рибарството и държавната политика в областта на рибарството, в съответствие със законодателството на Европейския съюз;
 3. Изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България;
 4. Участва в разработването на стратегии, програми и проекти за развитие на рибарството и опазване на рибните ресурси;
 5. Организира дейността на Консултативния съвет по рибарство към министъра;
 6. Подпомага министъра при осъществяване на мониторинг върху дейността на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с цел гарантиране на изпълнението на изискванията на европейското законодателство и прилагане на националната (държавната) политика в областта на рибарството;
 7. Контролира изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади относно баланса между риболовния капацитет на флота и възможностите за риболов и изпълнението на националната програма за събиране на данни съгласно изискванията на европейското законодателство;
 8. Участва в разработването на схемите за национално подпомагане в областта на рибарството в съответствие с европейското законодателство за държавните помощи;
 9. Подпомага министъра при осъществяването на дейността по управление на националните квоти за риболов, предоставени на Република България съгласно регламентите на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Черно море;
 10. Координира дейностите на министерството с Министерството на околната среда и водите, както и с други ведомства и организации, имащи отношение към устойчивото развитие на рибните ресурси;
 11. Участва в работата на междуведомствена Работна група № 8 "Рибарство" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;
 12. Участва в дейността на работните групи по вътрешна и външна политика в рибарството към Съвета на ЕС и в изготвянето на позиции и указания за заседанията на Съвета и подготвителните му органи по въпросите от компетентността на дирекцията.