Върни се горе

Директор

Мая Трифонова

Функции

 1. Поддържа регистър на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на министерството, и на имотите, апортирани в капитала на търговските дружества с над петдесет на сто държавно участие;
 2. Предлага и изразява становища за предприемане на разпоредителни действия по реда на Закона за държавната собственост по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, предоставени за управление на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 3. Организира дейностите, свързани с издаване на актове за собственост на имотите – държавна собственост, предоставени за управление на министерството;
 4. Осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за ползване от служителите на съответното административно звено по изработена и одобрена от главния секретар план-схема;
 5. Организира и осъществява цялостното техническо обслужване на министерството с транспорт, както и дейностите по регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи;
 6. Отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
 7. Организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени, както и организира извършването на текущата поддръжка на административната сграда на министерството, на инвентара и техниката;
 8. Отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
 9. Изготвя инвестиционната програма на министерството за проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти – държавна собственост, предоставени за управление на министерството;
 10. Съвместно с компетентните административни звена от министерството изготвя разчетите и поименното разпределение на капиталовите разходи, включително за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, и организира утвърждаването им по нормативно предвидения ред;
 11. Следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и анализи;
 12. Следи за упражняването на инвеститорски контрол върху обектите, включени в инвестиционната програма на министерството;
 13. Изпълнява дейности по Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
 14. Подпомага министъра при осъществяване на концесионната политика в областта на неговата компетентност;
 15. Подпомага министъра при организиране и осъществяване на подготвителните действия и провеждането на процедури за предоставяне на концесии по реда на Закона за концесиите, Правилника за прилагане на Закона за концесиите и/или на друг закон за обекти, предоставени за управление на министерството или на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра и/или за услуги от обществен интерес, в областта на неговата компетентност;
 16. Изготвя становища по проекти на актове, свързани с прилагането на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите;
 17. Подпомага министъра при организирането и осъществяването на контрола по изпълнението на концесионните договори;
 18. Подготвя и представя в Националния концесионен регистър данните за сключените концесионни договори и документацията за архивното досие на концесията;
 19. Следи за спазването на нормативните актове при експлоатацията на обектите и/или на услугите, предоставени чрез концесия, и осигурява поддръжката на собствеността и на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на министерството;
 20. Извършва дейностите, свързани с организирането на отдиха на служителите в предоставените за управление на министерството почивни бази, осъществява координация и разпределение по повод предоставянето на карти за почивка.