Върни се горе

Директор

Десислава Стоянова - Георгиева

Функции

 1. Организира процеса по разработване и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на системата на министерството;
 2. Разпределя и представя за утвърждаване от министъра бюджета на министерството и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 3. Съвместно с компетентните административни звена от министерството изготвя разчетите и поименното разпределение на капиталовите разходи, включително за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, и организира утвърждаването им по нормативно предвидения ред;
 4. Организира процеса по прилагането на системата на делегираните бюджети чрез разработването на формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, между професионалните гимназии и училища, финансирани от министерството, осъществява мониторинг на изпълнението на делегираните бюджети в съответствие с действащата нормативна база;
 5. Предлага извършването на корекции и отразява утвърдените корекции по бюджета на министерството и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 6. Участва във формирането на бюджетните приоритети и насоки на министерството, изготвя анализи за финансовото състояние на системата на министерството;
 7. Заявява пред Министерството на финансите, разпределя в Системата за електронни бюджетни разплащания лимита за разходите между разпоредителите с бюджет в системата на министерството и одобрява плащанията в СЕБРА на неоторизираните разпоредители;
 8. Изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на администрацията на министерството, както и консолидираните за системата на министерството;
 9. Обобщава отчетите за изпълнение на програмния и ориентиран към резултати бюджет на структурите от системата на министерството;
 10. Изготвя анализи, свързани с изпълнението на приходите и разходите по бюджета на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, и участва при подготовката на становища до ръководството по финансови въпроси и по предложенията, свързани с приходната и разходната част на бюджета; 
 11. Следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и анализи;
 12. Анализира разходването на средствата за персонал в администрацията на министерството и предоставя информация на ръководството;
 13. Съдейства при определяне размера на такси и цени за услуги, предоставяни от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 14. Дава становища и отговаря текущо на писма и запитвания, свързани с бюджетния процес; 
 15. Съгласува финансовите обосновки към проекти на нормативни актове и оказва помощ при разработването им;
 16. Организира и осъществява счетоводната дейност на министерството в съответствие със Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба в бюджетната сфера;
 17. Изготвя периодичните оборотни ведомости и баланси на администрацията на министерството, както и консолидираните за системата на министерството;
 18. Съставя годишния финансов отчет на администрацията на министерството, както и консолидирания за системата на министерството;
 19. Участва в подготовката и извършването на годишните инвентаризации на администрацията на министерството и изготвя доклад до министъра за състоянието на активите и пасивите;
 20. Осигурява съхраняването и ползването на счетоводния архив на администрацията на министерството;
 21. Изготвя указания до второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по въпроси, свързани с бюджетния процес;
 22. Осъществява взаимодействието с останалите дирекции в министерството по повод на изпълняваните от дирекцията функции.