Върни се горе

Директор

Снежана Благоева

Функции

 

 1. подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагане на ОСП в областта на директните плащания и системата за кръстосаното съответствие;

 

 2. изготвя стратегии, планове за действие, анализи и оценки на прилагането и други програмни документи в областта на директното подпомагане на земеделските производители;

 

 3. изготвя и съгласува схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители съгласно законодателството на ЕС;

 

 4. изготвя и съгласува предложения за финансиране на схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители в съответствие с правилата на ЕФГЗ;

 

 5. разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани с предоставянето на директни плащания и с прилагането на системата на кръстосаното съответствие;

 

 6. оказва методическа помощ на Разплащателната агенция при прилагане на схемите за директно подпомагане на земеделските производители, както и на системата на кръстосаното съответствие;

 

 7. оказва методическа помощ на дирекциите в министерството при прилагане на схемите и мерките за директно подпомагане;

 

 8. осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия и Съвета на ЕС във връзка с политиката на директното подпомагане на земеделските производители и нейното прилагане;

 

 9. участва в работни групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на ЕС в областта на директното подпомагане на земеделските производители;

 

 10. разработва и съгласува ръководства и методики за прилагане на схемите за директни плащания и системата на кръстосаното съответствие;

 

 11. създава и поддържа в актуално състояние Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и специализираните бази данни и регистри, свързани с нея, по начин, съобразен с целите на различните схеми и мерки по ОСП на ЕС, изискващи регистрация на площи и осигуряващи безпроблемното функциониране и развитие на ИСАК;

 

 12. извършва ежегодно качествен контрол на СИЗП и докладва резултатите от него съгласно изискванията и методиките на Генерална дирекция "Обединен изследователски център" при ЕК;

 

 13. организира, координира и контролира дейностите по актуализация на цифровата ортофотокарта (ЦОФК);

 

 14. дешифрира обновената ЦОФК, анализира необходимостта от актуализация и корекция в съществуващите физически блокове и извършва тези промени чрез дигитализация;

 

 15. извършва интерпретиране на информацията от ортофотоизображения за други нужди на земеделието;

 

 16. контролира извършването на теренни проверки и коректността на протоколите от теренни проверки; обучава служителите от общинските служби за провеждането им;

 

 17. отразява констатациите от теренни проверки на физически блокове – промени в граници, формиране на нови или обединяване на съществуващи, изключване на трайно неподходящи за подпомагане площи, промяна в начина на трайно ползване и други характеристики на физически блокове;

 

 18. извършва анализ и обработка на дигитални модели на релефа за прилагане на схеми и мерки за плащане на площ;

 

 19. обучава служители от общинските служби по земеделие и от областните дирекции "Земеделие" за работа със СИЗП;

 

 20. оказва методическа помощ на общинските служби по земеделие и на областните дирекции "Земеделие" във връзка с планирането и извършването на дейностите, свързани със СИЗП;

 

 21. предоставя данни и изготвя анализи при извършване на одитни мисии от Европейската комисия, свързани с плащането на площ, и участва в такива мисии;

 

 22. поддържа информационна система за регистъра на земеделските стопани на централно ниво, координира и контролира поддържането й на областно ниво, предоставя информация от нея и подготвя методически указания по прилагане на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 23 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г. и бр. 23 от 2012 г.);

 

 23. обработва постъпващата оперативна информация в областта на растениевъдството от областните дирекции "Земеделие" и изготвя бюлетин.